Onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Leren lezen

De kinderen van groep 3 leren lezen aan de hand van de metho­de Veilig Leren Lezen. Kinderen vanaf groep 4 leren steeds beter lezen met de methode Estafette.

In de groepen 3 t/m 8 wordt de dag altijd gestart met een half uurtje lezen. Soms uit een leesboek, maar ook strips, kranten en informatieve boeken worden gebruikt. Want: Leren lezen is plezier hebben ! Naarmate de kinderen ouder worden, komt de nadruk steeds meer op begrijpend lezen te liggen. Niet alleen het kunnen lezen, maar vooral het begrijpen van wat je hebt gelezen wordt dan belangrijk. We gebruiken daarvoor een krant voor kinderen, Kidsweek. Elke week lezen en bespreken kinderen artikelen uit deze krant en maken opdrachten over de artikelen.

Taal

Taal is het belangrijkste middel om met elkaar te kunnen communiceren en het helpt ons bij ons denken. Kinderen leren taal op een natuurlijke manier. Ze praten met anderen, ze schrijven een brief of gedicht en ze beantwoor­den vragen. Op deze manier komen er diverse taalvaardigheden aan bod: spelling, spreken en luiste­ren en uitbreiding van de woor­den­schat.

Wij gebruiken verschillende methodes. In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen, in de groepen 4 t/m 8 met Taal in Beeld. De spelling oefenen we met de methode Spelling in beeld.

Schrijven

Netjes en leesbaar schrijven oefenen we met de methode Hand­schrift. Vanaf groep 3 oefenen de kinderen in werkboekjes. Uiteindelijk willen we dat kinderen een vlot en goed leesbaar hand­schrift ontwikkelen.

Rekenen

Op onze school werken we met de methode Pluspunt. De lessen nemen de kinderen mee naar herkenbare concrete situaties waaruit gerekend gaat worden. Veel aandacht wordt besteed aan hóe je sommen oplost – inzichtelijk rekenen dus. Uiteraard wordt er ook veel geoefend door de kinderen. De rekenlessen worden aangevuld met behulp van de methode Met Sprongen Vooruit. 

Wereldoriëntatie

Naast de basisvaardigheden (rekenen en taal) krijgen de kinderen de wereld oriënterende vakken. Wij werken aan deze vakken thematisch en geïntegreerd. Kinderen werken een aantal middagen per week aan een onderzoeksvragen voortkomend uit het thema. Samen ontdekken ze hoe de wereld in elkaar zit. De creatieve vakken sluiten veelal aan bij deze thema's. Ook proberen we altijd een combinatie te zoeken met het kunst- en cultuurprogramma. De methode die wij gebruiken voor deze vakken heet Da Vinci. Elk thema wordt afgesloten met een presentatie, een tentoonstelling of opvoering. Op deze manier doen de kinderen tegelijkertijd op een veilige manier vaardigheden op als presenteren, spreken voor een groep, samenwerken en overleggen.

Engels

In groep 5 t/m 8 maken wij een begin met het leren van Engels. Eén uur per week Engels luisteren en spreken aan de hand van de methode The Team. Het accent ligt bij deze lessen op het spreken.

Expressie (creatieve activiteiten)

Elke groep krijgt les in muziek, handvaardigheid en tekenen. Alle mogelijke vaardigheden passeren tijdens de lessen de revue. Aandacht voor toneel, rollen­spel­len, poppenkast en dergelijke volgt verder vaak uit de taallessen of de wereldverkennende vakken. De kinderen maken bijvoorbeeld een toneelstukje voor de groep met de nieuwe woorden die ze hebben geleerd.

Tijdens schooltijd zijn er ook regelmatig gastlessen van bijvoorbeeld het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) of het Filiaal, waarbij de kinderen de eerste les van de Brede School Activiteiten krijgen aangeboden. Door het UCK krijgen we momenteel co teachingslessen vanuit de muziekimpuls. Zo verbreden we ons muziekaanbod binnen de school.

Een aantal keer treden de groepen op bij het Hoge Raven Podium. Hierbij laten de groepen aan elkaar zien waar ze mee bezig zijn dmv zang, dans of toneel.

Bewegingsonderwijs (gym)

Tijdens de gymlessen en buitenspelactiviteiten zijn de kinderen volop in beweging.

De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les van een vakleerkracht.

Deze groepen krijgen ook één keer per week les van de eigen leerkracht. De gymlessen worden gegeven in de één van de twee gymzalen in ons gebouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig leren lezen

 

Taal in beeld

 

Estafette

 

SimpleGallery Random

IMG_2863
IMG_2572
IMG_2504
IMG_3525